alphaservis OPRAVY DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
volejte
465 322 747
volejte
777 765 501

Náhradní plnění

Pokud máte více než 25 zaměstnanců,

můžete využít poskytnutí náhradního plnění společností ALPHA Servis s.r.o., která provozuje chráněnou dílnu a poskytuje služby v oblasti návrhů a zařizování kancelářských interiérů, kuchyňského vybavení, nábytkových komponent a dodávek přístrojů pro domácnost a kanceláře včetně jejich montáže a oprav.

Povinnost odvodu do státního rozpočtu, vzniklou na základě zákona o zaměstnanosti, lze splnit odběrem zboží a služeb od naší chráněné dílny, která zaměstnává převážně zdravotně znevýhodněné pracovníky. Kontaktujte nás na tel. 465 322 734 nebo na info@alphaservis.cz
Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb.

§81

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

a) zaměstnáváním v pracovním poměru

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto za-městnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdruže-ním, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo obecně prospěšnou společností nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním posti-žením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

(3) Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).

(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
§82

(1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle §81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

(2) Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstna-vatele, který je fyzickou osobou.

(3) Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podle §81 odst. 1, stanoví mu úřad práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu.

(4) Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný celní úřad podle sídla zaměstnavatele.

§83

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit úřadu práce příslušnému podle §82 odst. 2.

§84

Správní úřady jsou povinny na výzvu příslušného úřadu práce sdělit údaje potřebné pro provedení kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Příklad:

Organizace zaměstnává 106 pracovníků

- podle §81 má povinnost zaměstnat 4 % osob zdravotně znevýhodněných tedy·

106 : 25 = 4,24

Výše odvodu do státního rozpočtu podle §81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. (Průměrná mzda za 2Q/2010 činí 23 513 Kč)·

4,24 × 2,5 × 23 513 = 249 238 Kč

Tzn. pokud tato organizace nezaměstnává 5,04 zaměstnanců (v přepočteném stavu – tj. počet pracovníků zaměstnaných v organizaci za rok vzhledem k fondu pracovní doby za kalendářní rok), je povinna odvést do státního rozpočtu částku 249 238· Kč.

Pokud se tato organizace rozhodne postupovat podle § 81 odst 2b) a bude svou zákonnou povinnost řešit náhradním plněním, tj. odebráním výrobků …, postupuje podle následujícího:

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. Způsob výpočtu plnění povinného podílu§18
(1) Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle §81 odst. 2 písm. b) zákona se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v §81 odst. 2 písm. b) zákona (dále jen “dodavatel”) ve sledovaném kalen-dářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního
roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

(2) V případě, že počet osob se zdravotním postižením vypočtený podle odstavce 1 je větší, než průměrný přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, potvrzený za kalendářní čtvrtletí, může si zaměstna-vatel do plnění povinného podílu za sledovaný kalendářní rok započítat osoby se zdravotním postižením jen v počtu, který byl v jednotlivých kalendářních čtvrtletích potvrzen jako nejvyšší; kalendářním čtvrtletím se pro tyto účely rozumí kalendářní čtvrtletí předcházející zdanitelnému plnění za dodání výrobků nebo služeb nebo zadání zakázek.

Příklad:

dle uvedeného

4,24 × 7 × 23 513 = 697 866 Kč

Modelová organizace, která má povinnost zaměstnat 4,24 pracovníků OZZ splní svůj závazek tím, že odebere od firem zaměstnávájících více než 50 % OZZ výrobky nebo služby v celkové výši 697 866 Kč bez DPH.

Závěr:

Firma, která má povinnost zaměstnat 4,24 OZZ a nezaměstná je buď odvede 249 238 Kč do státního rozpočtu nebo nakoupí výrobky a služby za 697 866 Kč od ALPHA Servis s.r.o.