alphaservis OPRAVY DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
volejte
465 322 747
volejte
777 765 501

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:
ALPHA Servis s.r.o.
Purkyňova 101, 563 01 Lanškroun
 
ičo 28786599
dič CZ28786599
 
Provozovna servisu:
areál Forea, Opletalova 92, 563 01 Lanškroun
 
Kontaktní údaje:
Servis HOT Line: 465 322 747
VoIP tel.: 465 322 734
 
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2600335196/2010 (Fio banka)

2. Objednávka služby nebo zboží

Objednávka služeb nebo zboží je prováděna zákazníkem prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Záruční poruchu nebo jiný požadavek na opravu můžete nahlásit prostřednictvím web formuláře na stránkách www.alphaservis.cz, telefonicky nebo osobně. Stejným způsobem zákazník objednává i náhradní díly bez montáže-práce technika.
 
Nahlášená závada-objednávka opravy je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Zákazník je povinen se seznámit s platným ceníkem služeb a cestovních nákladů přístupným v odkazu Ceník.
 
Ceny náhradních dílů, služeb a cestovních nákladů jsou platné v momentě uskutečnění objednávky dle aktuálního ceníku na našem webu.
 
Uskutečněná objednávka je pro obě strany závazná.

3. Provedení opravy

Po objednání opravy-nahlášení závady je zákazník nejpozději do 48 hodin telefonicky kontaktován naším dispečinkem nebo technikem, se kterým si domluví přesný termín návštěvy. Provedení opravy se děje bez zbytečných odkladů. Pokud je k opravě potřeba náhradních dílů, je doba opravy závislá na dostupnosti dílů u dodavatele. Zákazník je seznámen s předběžnou cenou opravy a náhradních dílů.
 

Zálohy

V případě opravy drobných spotřebičů (např. roboty, mikrovlnky, vysavače apod.) donesených osobně na provozovnu je na zjištění závady požadována záloha ve výši 400,-Kč. Zálohy jsou rovněž požadovány na zjištění závady u velkých spotřebičů po zákonné záruční lhůtě. V případě odmítnutí opravy zákazníkem z důvodu nerentability je záloha použita na úhradu práce technika za provedené úkony (demontáž, diagnostika, přepravní nebo cestovní náklady).
 

Ukončení zakázky

Předběžný termín dokončení servisních služeb je dojednán při předání předmětu smlouvy. Po dokončení opravy je zákazník zpravidla informován dodavatelem telefonicky nebo emailem. Zákazník je povinen vyzvednout si předmět smlouvy nejpozději do jednoho měsíce od termínu ukončení opravy. Neučiní-li tak, pak je zákazník povinen zaplatit poplatek za uskladnění dle platného ceníku dodavatele. Nevyzvedne-li si zákazník předmět opravy ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, provede dodavatel fyzickou likvidaci zařízení.
 

Způsob úhrady

Po dokončení opravy je zákazníkovi vystaven doklad o provedené opravě-opravenka. Doklad o provedené opravě musí obsahovat popis provedených pracovních úkonů technika, seznam použitých náhradních dílů, cestovní náklady a vedlejší náklady, pokud vznikly. Zákazník provádí úhradu za provedenou opravu v hotovosti k rukám technika.
 

4. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení objednávky či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.
 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době PPL nebo poštou, obvykle do týdne od závazného potvrzení objednávky. V případě nepotvrzených náhradních dílů je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
 
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
 

Způsob dopravy

Dopravu zboží a náhradních dílů na určenou adresu zajišťuje dodavatel prostřednictvím DPD, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu jsou účtovány ve výši 89,25 bez DPH (108,-Kč včetně DPH).
 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (účtováno navíc doběrečné 40,-Kč) nebo platby předem poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. V případě platby převodem si předem vyžádejte vystavení faktury.
 
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
 
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
 

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.
 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi připraveno v provozovně dodavatele ul. Purkyňova 101 v Lanškrouně nebo po dohodě na dílně Opletalova 92. Zákazník má právo si nové zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
 
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

6. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Pro provedené opravy slouží jako doklad pro uplatnění záruky opravenka. Záruční doba na provedené opravy činí 3měsíce, není-li uvedeno jinak.
 
Záruka na náhradní díly se řídí obchodním a občanským zákoníkem, pro koncové zákazníky je záruční doba 24 měsíců. Námi dodané náhradní díly jsou určeny na další odbornou montáž autorizovanou osobou do elektrospotřebičů.
 
Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, provozováním nebo skladováním výrobku v nevhodných podmínkách a neodbornou montáží v případě náhradních dílů určených pro montáž kvalifikovanou, odborně zdatnou a výrobcem autorizovanou osobou, nakolik neodborná montáž může způsobit poškození jak dodaného náhradního dílu tak i samotného spotřebiče, či způsobit úraz elektrickým proudem.
 
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Uvedená záruční doba je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).
 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží nebo službu, reklamaci uplatní osobně na provozovně nebo písemně prostřednictvím emaliu. V reklamaci uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady.
 
Zásilky odeslané k záručním nebo pozáručním opravám, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 

Vyřízení reklamace

Servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. a činí 30 dní.

7. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo na odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.
 
Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případě dodávek modulů a základních desek, u kterých je porušen základní antistatický obal a v případě dílů, u kterých nelze zjistit jejich technicky bezvadný stav.
 

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění komunikace a objednávek zákazníků v budoucnu.
 
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
 
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@alphaservis.cz  nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na těchto internetových stránkách stejně jako na provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.